Bewoners Platform Kerkeveld

Welkom op de website van Bewoners Platform Kerkeveld van de Gemeente Brunssum.

 

Via deze website willen wij als bewoners platform u als bewoner op de hoogte houden van de lopen zaken en besluiten die betrekking hebben op onze wijk. Via het menu aan de bovenkant van de website kunt u selecteren welke informatie u wilt inzien. Hierin worden ook documenten "informatie brieven" geplaatst welke huis aan huis zijn bezorgd.

 

Via de menulink "Publicaties" komt u op de pagina met publucaties uit kranten, buurtbladen en het Internet.

 

Via de menulink "Verslagen" krijgt u inzage in de verslaglegging van de Gemeente Brunssum en Bewoners Platform Kerkeveld welke tijdens het overleg worden besproken en vastgelegd.

 

UPDATE MEETING 21-09-2016 Agenda punten

 

AGENDA KLANKBORDGROEPVERGADERING KERKEVELD

 

 

 

Datum vergadering: 21 september 2016 (19.00 uur)

 

Locatie vergadering: Vergaderruimte Souterrain gemeentehuis

 

            INGANG ACHTERZIJDE HOOGBOUW, donkergrijze deur (even bellen)

 

 

 

 

Agendapunten

 

 

 

 

Als agenda wordt gehanteerd de agendapunten die zijn aangeleverd door de klankbordgroep. Deze is integraal overgenomen.

 

Betreft: aandachtspunten na opening nieuwe Brede School Brunssum Centrum, oa:

 

-Terugblik eerder overleg (Openstaande acties, zie ook verslagen per website);

-Verkeer;

-oplevering, nazorg bouwfase;

-Groenplan;

-Geluid

 

Toelichting:

1. De muur

Afwerking muur gedeelte fam. van Tienen blijft een probleempunt. Voorstel is de muur

overeenkomstig als de muur van Fam. Van de Ven af te werken. Eerder is er gesproken over

een vaste vergoeding per vierkante meter, echter er ontstaat discussie over materiaal- en

montagekosten. Er wordt verweten dat er het onderste uit de kan gehaald wordt.

Actie: Oplossen door projectleiders / Gemeente / Weller.

 

2. Geluid

Als belangrijkste geluidsbronnen zullen we noemen de klimaatinstallatie op het dak en de

spelen schoolkinderen. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de werkelijke geluidsbron op

het dak en de invloed naar de omwonenden. Het is erg warm in de school.

Is deze installatie nu ingeregeld?

Het geluid van de spelende kinderen zijn voornamelijk piekmomenten ( 8.15 , 10.15 en 14.45

uur)

Actie: Controle geluidsmeting Gemeente/afdeling VTH.

 

3. Opschonen omgeving

Achterstand mbt bouwpuin wegwerken (er ligt puin en bouwafval in bermstroken en

omgeving).

Voor de lange termijn: op het schoolplein zijn geen prullenbakken aanwezig, Op de toevoer

routes zijn geen extra afvalbakken bijgeplaatst.

Deze constatering is al per meldpunt doorgegeven aan gemeente.

Actie: in wijzigingsplannen en projecten structureel voorzien in prullenbakken in relatie met

toename bezoekers in wijk.

 

4. Communicatie verbeteren.

Voorbeeld: we ervaren het contact als indirect, bijvoorbeeld vrijdag voor opening school een

mail dat we als platform welkom zijn, Elders in wijk heeft men een folder in brievenbus

ontvangen, wij als directe omwonenden niet..?

 

5.

5a. Voorkomen verkeersdrukte in de wijk:

De gevolgen van de opening van de school zijn direct waarneembaar. De eerste week was

nogal chaotisch, oa auto’s geparkeerd op het trottoir, kiss and ride zone niet aangeduid en

dus onbegrepen. Ongewenste verkeersstromen in de wijk, en onveilige situaties.

Stagnatie op hoofdtoevoerweg “het Ei”( in en uitrit via Savelbergstraat). Blokkade fietspad en

oversteekplaats, achteruit rijdende en kerende voertuigen, ..; Fam. Van Tienen oprit

belemmerd.

5b. Verkeersbesluit:

Er is een plan uitgewerkt met bijbehorende aanduiding borden. Zijn er op dit moment

voldoende verkeersbesluiten om adequaat te handhaven?

Actie: Beoordelen afdeling verkeer Gemeente, en oppakken toegezegde meetmomenten.

Voorstel gele strepen aanbrengen in bocht wegvlak Frisostraat, Bernhardstraat en

omstreken. Momenteel rijdt men ook met voertuigen over/ langs flexibele afzetpalen via

fietspad naar parkeervakken (overwegen vaste paal). Tevens doorstroming van en naar Het

Ei controleren zonodig tijdelijk maatregelen en of verkeersregelaars inzetten.

 

6. Functie poort achterzijde (Beatrixstraat):

Er zijn afspraken vastgelegd tav het gebruik als nooddeur. Desondanks is men inventief en

gaat deze poort regelmatig open, voorheen tilde ook ouders kinderen over de omheining om

de drukte aan hoofdingang voorzijde te voorkomen.

Actie: Uitdragen afspraken door schooldirectie en Gemeente. (toezichtmomenten?)

 

7. Inregelen voorzieningen en installaties:

Het valt op dat de verlichting in de school dag en nacht blijft branden. Mogelijke oplossing,

pas gebouw aan met afwezigheidsdetectie, zodat verlichting zonder activiteiten uitschakelt.

De schoolbel is in de vakantieperiode getest en actief geweest, nu de school geopend is,

schijnt het systeem te falen. Men gebruikt nu een handbel.

Actie: Duurzaam opleveren en inregelen (inspanningsverplichting gebruikers)

 

8. Groenplan:

Er is een concept groenplan gepresenteerd door de heer van de Broeck aangedragen door

een medewerker van de Gemeente. De status van dit plan is nog steeds onduidelijk, er is ons

toegezegd dat hagen en bomen aan geplant worden. Vooral naast de woning van van Tienen

is fors gekapt hetgeen nu als gemis wordt ervaren. Het groen heeft ook een functie tegen

inkijk dus privacy van de directe omwonenden.

Actie: Definitief groenplan presenteren en zo spoedig mogelijk realiseren.

Beoordeling van inkijk en hoogte van bamboeplanten (herplant na september is toegezegd

door de heer Bovens en vd Broeck)

 

9. Kleine ergernissen:

De eerste dagen vonden omwonenden stenen op hun erf. Daarbij is waargenomen dat de

schoolkinderen deze stenen opraapte en over de schutting gooiden. We beschouwen dit als

incident, maar betreuren het verhaal dat de stenen door boze bewoners zijn geworpen.

Terug naar de oorzaak; er is veel los afval achter gebleven.

Acties: Hoe is toezicht tijdens pauzemomenten op schoolplein gewaarborgd gericht op

ongewenst gedrag?

Opruimen van achtergebleven bouwafval. Dit geldt uiteraard ook voor de bermstroken. Ook

de ijzeren spandraden langs de erfgrenzen afwerken, de kinderen gaan hierop staan wat

onveilige situaties oproept.

 

10. Herstel infra, vooral trottoirs

In de wijk zijn op meerder plaatsen stoeptegels verzakt en beschadigd. Dit komt vooral door

zwaar (bouw)materieel, maar ook tgv de huidige werkzaamheden Nutsbedrijven (Gasleiding

Enexis door Firma Daniels) in de wijk kerkeveld Wilhelminastraat eo. Ondanks spoedherstel

zakken ook deze trottoirs na.

Actie: Gemeente als wegvlakbeheerder heeft actieve rol bij beoordeling en herstel

 

11. Inkijk naar buren beperken.

Er zijn afspraken gemaakt om privacy van buren te garanderen.

Vanwege de warmte in het gebouw worden ramen structureel geopend waardoor de

aangebrachte folie geen nut heeft. Niet afgeplakte (kleine) ramen geven via gang ook

volledig vrij zicht naar omwonenden.

Acties: Brongerichte maatregelen treffen (functionele zonwering) en effecten (inregelen

klimaatinstallatie) met in acht name van regelgeving. Ook folie aanbrengen op de kleine

gangramen.

 

12. Speeltoestellen:

Er zijn speeltoestellen aan de zijde van omwonende geplaatst. Dit is niet conform afspraak,

op voorhand is nadrukkelijk navraag gedaan naar de inrichting van het plein. Kortom dit is

vooraf niet kenbaar aan ons gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat speelvoorzieningen nabij de

erfgrens niet onze voorkeur hebben en bijdragen aan extra geluid van wegen het

spelelement. Wij zien dit als niet doordachte en slecht gecommuniceerde handeling.

Actie: verplaatsing toestellen overwegen, en zsm uitwerken opwaardering recreatieveld bij

skatepark en afspraken maken over het gebruik. Open stellen plein?

Wie is aansprakelijk voor het gebruik van het gebouw en schoolplein na schooltijd?

 

13. Het rioolbassin:

De stank van het open riool ( cq opvangbassin Kerkeveld) wordt ervaren als hinderlijk. De

nieuwe school is gerealiseerd pal tegenover dit open opvangbassin aan de Prinses

Beatrixstraat.

Actie: Gemeente dient geur beperkende maatregelen te beoordelen en uitvoeren

(Afsluitkleppen?)

 

14. Oprit Fam. Vd Ven:

In een eerder startoverleg is gesproken over het gebruik van de groenstrook/ voortuin van

Weller. Het bouwplan van de garage is hierop gebaseerd. Wanneer is hierover duidelijkheid?

Actie: Afstemming Weller en Gemeente (oprit) met initiatiefnemer. Hierbij nogmaals de

opmerking dat groenonderhoud nog steeds door twee hoveniers bedrijven wordt gemaaid in

dezelfde voortuinen.

 

15. Klimaatinstallatie:

Hierboven hebben we al over de effecten van de klimaatinstallatie gesproken, hetgeen met

projectleider en wethouder is besproken. De huidige installatie week af van eerdere

plantekeningen en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing. Men heeft achteraf meerdere

aanpassingen voor ogen: zoals grotere leidingen in de klimaatinstallatie, en het achteraf

camoufleren van de leidingen met houten latjes.

Actie Gemeente: Kunt u ons duidelijk informeren over de processen en status?

 

 

Samengevat:

- Actiever uitdragen beleid en verkeersmaatregelen:

 

- Preventieve info verstrekken door Gemeente en School:

 

- Inzet afdeling toezicht. Wellicht afspraken maken tijdelijk verkeerstoezicht.

 

Voorstel:

- Nodig directrice ook uit bij het overleg op dinsdag 21 september, daarmee kan ook zij

direct kennisnemen van de beoogde situatie en bijbehorende maatregelen;

 - voer regelmatig een observatieronde uit bij nieuwe projecten, ook bedoeld als nazorg.

 - wij verzoeken u een standpunt in te nemen zodat antwoorden paraat zijn in het overlegdd 21-09-2016. Momenteel beraden we ons om de media te betrekken over deze

situatie.

 

1.       

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

 

2.       

Sluiting

 

 

15 september 2016

 

Erich Mees

 

===============================================================================

Reactie Stand van zake bouwproject Bredeschool en onbeantwoorde vragen verslag 21-4-2016


Bewonersplatform Kerkeveld                      Overlegverslag 31 mei 2016

 

 

 

Betreft:

 

-overlegregistratie 31 mei 2016 overleg bij bouw Brede School Kerkeveld, 16.30uur.

 

Aanwezig: projectleider E.Mees, en H.vd Broeck/Weller, R.Grond, M.vd Ven en R. van Oppen.

 

 

 

Hieraan voorafgaand:

 

-Verwijzend naar locatiebezoek dd 13 april 2016 (omwonenden in bijzijn met wethouder Joosten, projectleider E.Mees, en H.vd Broeck/Weller), Vervolgens heeft het bewonersplatform ook een verslag opgemaakt en 21/4 verzonden omdat er geen registratie zou worden opgemaakt, echter toch ontvangen bijbehorend verslag (dd E. Mees 20/4);

 

Situatie:


Na ontmoeting volgde een korte terugblik op de schouw in bijzijn met wethouder, en omwonenden.

 

Daarbij probeerde de wethouder de oorzaken van problemen te doorgronden, en zijn een aantal afspraken gemaakt (zie overlegregistratie platform datum 21/4.)

 

 

Communicatie:

 

We hebben in de tussentijd meermaals gevraagd naar technische gegevens van de klimaatinstallatie en uw reactie op overige punten. Vandaag werd door heer Hans vd Broeck echter aangegeven dat hij anders zal communiceren (geen rechtstreekse apps en mail).

 

Tevens spreekt heer Hans vd Broeck nu uit dat hij de technische gegevens van de klimaatinstallatie niet aan ons zal kenbaar maken.

 

Kortom in week 22 blijkt dat hij zijn eerdere toezegging weerlegd, hij is nu van mening dat de installatie bij oplevering aan wettelijk kader zal voldoen.

 

Jammer dat hij zijn toezegging annuleert, terwijl in bijzijn van wethouder en omwonden anders is beloofd.

 


Geluid:

 

Destijds is opgemerkt dat de klimaatinstallatie nog niet klaar zou zijn (“de auto niet af zou zijn”) ; desondanks verbaasde het ons dat een dag later de installatie met bijbehorende geluidsbelasting in werking is genomen en zo al een aantal weken draait, waarbij vooral in avond en nachtelijke uren het geluid nadrukkelijk aanwezig is;

 

Samengevat: het betreft een niet vergund bouwwerk op het dak van de school, waarvan nog niet is aangetoond dat hij voldoet aan wet & regelgeving.

 

De opgevraagde geluidsbelasting op de gevels en brongeluid van de installatie is niet aan ons genoemd, hetgeen wél was afgesproken. Per mail is gevraagd om de installatie na werktijd uit bedrijf te nemen, of in capaciteit/toerental inherent aan geluidsniveau terug te regelen. Na 4 weken aandringen blijkt uit de indicatieve geluidsmeting dat er een te hoge geluidsbelasting is in avond en nachturen, hetgeen onze uitingen bevestigde. Echter de installatie blijft in werking.

 


Uit de toelichting blijkt dat men vandaag op dit tijdstip ook nog metingen verricht en de installatie zal bijregelen, met de afspraak dat de installatie ’s avonds terug zal worden geregeld.

 

In die avonduren werd door ons een indicatieve geluidsmeting verricht, waarbij nabij de gevel van de woning aan de Frisostraat een te hoge waarde is gemeten ( in de avonduren om 22.40uur gemeten LAeq van 58,5 dBa, normering in gebruiksfase dan 45, en vanaf 23uur een norm á 40dBa) tenzij u dit kunt weerleggen?

 

                   

 

Heer Mees noemde meer foutieve informatie in dit proces, daarbij verwijst hij naar de informatie in het krantenartikel nav het interview met Marco.

 

Vervolgens werd vandaag een mening gevraagd. Men stapt over de eerdere afspraken heen. Zodoende laat men ons een suggestieve keuze in de vorm van inspraak over de kleur van de planken die ertegen zullen worden geschroefd. Keuze is bruin overeenkomst in 3e bouwlaag, of wit met kleurstellingen zoals in kozijnen….;

 

Bestemmingsplan:

 

De essentie om te voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing werd terzijde gelegd: over geluid zoals genoemd in de paragraaf geluid waarbij is gesteld dat de klimaatinstallatie geen negatieve bijdrage zal leveren blijkt nu in de praktijk niet te kloppen;

 

Aanpassen leidingwerk (verlagen) en ombouw:

 

In de rondgang met de wethouder is gesproken over verlagen van de zichtbare leidingdelen.

 

Die beoogde aanpassing werd niet meer besproken, we stappen over dergelijke optie heen en de huidige uitwerking betreft legalisatie van de huidige installatie op het dak.

 

Kortom dat wijkt af van hetgeen ons is voorgehouden, er is niet aangetoond dat aanpassingen zijn doorgerekend of technisch niet haalbaar zijn.

 

We hebben gevraagd om ter plaatse de installatie te bekijken, dat is afgewezen.

 

Tijdens de vorige rondgang is gediscussieerd over “het peil” en maximum bouwhoogte, met vloer/dak á 10,90 meter, en dakrand á

 

11,50meter (zie uw tekening, per

 

http://bewonersplatformkerkeveld.nl/index.php/concept-ontwerpbredeschool?showall=&start=1 )

 

Daarbij is gesproken over de logheid en bouwhoogte van de muur. Er is een oplossing bedacht door het peil te verleggen van zijde Pr.

 

Bernhardstraat naar niveau speelplaats) .

 

Na omstreden motivatie heeft Weller besloten om vrijdags na ons overleg de muur met een goede meter te verlagen, er is een deel afgebroken. Dit betreft een bewuste keuze om af te wijken van de vergunningen. Echter ter plaatse van de betonnen bakken met bamboe bestaat nu de mogelijkheid dat kinderen over de muur kunnen klimmen richting tuin familie van de Ven.

 

Aldaar ontstaan een onveilige en ongewenste situatie (Valhoogte 3 meter en zwembad!)

Dit probleem dient nog te worden opgelost, heer vd Ven stelt het

 

 

 

Weller is aanspreekpunt tijdens de bouwfase, nadien zal gemeente Brunssum de school voor een bepaald percentage huren (gebruiksfase); Vandaag dinsdag 31 mei vond een gedeeltelijke (voor-)oplevering plaats. Pas als aangetoond is dat school en voorzieningen voldoen zal de overdracht naar gebruik door gemeente  plaats vinden (met doel onderwijs);

 

 

Samengevat, overige bespreekpunten:

 

Ondanks herinneringen, tot heden hebben we geen reactie ontvangen op onze vragen per verslag. Omdat we als vrijwilligers veel tijd stoppen in overleg met u als bestuurlijk orgaan, verwachten wij ook dat onze inbreng serieus wordt opgepakt en beantwoord;

 

Bereidwilligheid: 

 

Er is geen werk gemaakt van ons verzoek de installatie te verlagen en in omvang te beperken (zoals in ruimtelijke onderbouwing binnen contour van “installatieruimte/ LBK-techniek”)

 

Raampartijen worden op sta hoogte met folie afgeplakt om inkijk te beperken;

 

Niet realistisch

  

Het vandaag gepresenteerde voorstel in brochure “Dakopbouw Brede School KOW” die heer Mees ons voorlegde wijkt af van hetgeen met ons eerder is besproken. Het valt op dat die weergave te optimistisch is geschetst: de werkelijke leidingen en installaties/kooiladders zijn in de praktijk hoger dan ingetekend.

 

Kortom we vrezen dat het advies aan welstand niet overeenkomt met de werkelijkheid, daarmee een risico dat de nieuw beoogde omgevingsvergunning bedoeld ter legalisatie achteraf ook direct af zal wijken;

 

-door te grote installaties en voorzieningen op het dak verwachte we dat

 

de maximale bouwhoogte in het geding komt, en zal worden overschreden;

 

-de witte of bruine afwerklatten hebben geen geluidsisolerende werking.

 

We rekenen erop dat het plan inclusief voorzieningen zo spoedig mogelijk aantoonbaar voldoet aan (geluid-)normen.

 

Onze vraag is dus ook of de wethouder geïnformeerd is over uw tussentijdse gewijzigde standpunten. 

 

Graag uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Bewonersplatform Kerkeveld

 

Reactie Gemeente Brunssum:

Geachte bewoners,

 

Naar aanleiding van jullie mail wil ik kort reageren. Hierbij tracht ik waar mogelijk aansluiting te vinden aan de volgorde die u in uw mail hanteert. Waar nodig zijn punten samengevoegd.


Geluid:

Voor mij onduidelijk waarom het geluid weer harder is geworden.

 

Het was zover als ik weet namelijk geregeld, in de avonduren zou de installatie naar een lager niveau worden ingesteld, hetgeen ook daadwerkelijk is gebeurd.  Ten tijde van het overleg vorige week was er sprake van een harder geluid. Op grond daarvan is er (tijdens de bijeenkomst) nog contact geweest met de uitvoerder, die op dat ogenblik liet weten dat men bezig was met testen en dat na afloop de installaties weer op de lage instellingen zouden worden gebracht.

 

De uitkomst van jullie meting heb ik doorgegeven aan de aannemer. Los van de vraag hoe en met welke apparatuur dit is gemeten zou hij dit met de installateur doorspreken om de installatie weer naar een lager geluidsniveau te brengen in de avonduren.

 

De laatste melding is dat het systeem weer op dag- en nachtschakeling staat. Gisterenochtend zou de installateur zelf een meting hebben gedaan en zou de meting uitgekomen zijn op 40 Db.

 

Aan het einde van uw notitie merkt u terecht op dat de afwerklatten die worden aangebracht rondom de installaties geen geluidsisolerende werking hebben. Het uitgangspunt is dat de installatie voldoet aan de geluidseisen, dus dat de installatie, de behuizing en gehanteerde materialen (dempers) zodanig zijn dat men aan de vigerende eisen voldoet, zonder extra isolatie op de omscherming.

 

Leidingwerk:

 

Het klopt dat tijdens de rondgang door de wethouder is aangeven dat de insteek zou zijn de leidingen dichter op het dakoppervlak te monteren. Via de architect en adviseur is doorgegeven dat een verlaging  niet mogelijk is. Er is een minimale tussenruimte nodig. Deze tussenruimte is noodzakelijk om een goed functioneren mogelijk te maken. Indien de afstand verder verlaagt wordt, wordt er geen garantie meer verleend op (het functioneren van) de installatie. De door de wethouder geopperde oplossing om de leidingen veel lager te leggen is hiermee dan ook niet mogelijk gebleken.

 

Het gevolg is dat er gezocht is naar een oplossing waarbij de leidingen visueel worden weggewerkt. Oplossingen die, net als met andere zaken aangaande de brede school, met jullie besproken zijn. Uitgaande van de informatie die ik tot nu toe heb ontvangen, was de stadsbouwmeester de gelijke mening toegedaan als jullie. De oplossing met enkel de houtkleurige elementen werd als beste en passende oplossing gezien.

 

Dat er aan de bovenkant van het dak mogelijk een deel van een ladder zichtbaar is, zal onder de aandacht van de architect worden gebracht en hierbij zal hij nogmaals gevraagd worden de ingetekende hoogtes van de leidingen nogmaals te controleren.

 

Peil:

 

Vanaf het begin is aangegeven dat het schoolgebouw op één peil zou worden gerealiseerd. Vervolgens is ook vanaf het begin duidelijk dat dit peil wordt aangepast aan het peil van de Prins Bernhardstraat. Het hoogteverschil tussen Prins Bernhardstraat en Prinses Beatrixstraat zou worden opgevangen aan de zijde van de Beatrixstraat, door daar het deel van de speelplaats lager te leggen en het hoogteverschil via een talud of trappen te verwerken. Vanaf peil is ook de hoogte van het gebouw bepaald en is dat ook de basis voor de hoogte van de muur.

 

Tijdens het overleg hebt u gewezen op de mogelijkheid dat er kinderen via de betonnen bak van de bamboe mogelijk op of over de muur kunnen klimmen.

 

Dit is mogelijk geworden om dat de opdrachtgever op verzoek van de buren de muur lager heeft laten uitvoeren dan oorspronkelijk de bedoeling. Deze mogelijkheid is door de buren besproken met Weller en naar ik begrijp is er een oplossing met groen gevonden.

 

Oplevering:

 

In een vergadering enkele maanden terug is er inderdaad ooit een keer gesteld dat het streven was om op 31 mei op te leveren. Zoals u tijdens het overleg is aangegeven leert de praktijk dat het gebouw nog niet klaar is. Een logisch gevolg is dan dat er NIET opgeleverd wordt. Waarom u dat dan toch hier vermeld is onduidelijk. In ieder geval klopt het niet.

 

Bestemmingsplan:

 

U geeft hierbij aan dat naar uw mening niet de essentie is om te voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing en dat er niet zal worden voldaan aan de geluidseisen die van toepassing zijn. Ik denk dat u hierbij een conclusie trekt die m.i. nu niet getrokken kan worden. Zoals door zowel de gemeente als Weller herhaaldelijk tegen u is uitgesproken, is en blijft de insteek dat er aan de wet- en regelgeving moet en zal worden voldaan.

 

Overige bespreekpunten:

 

Hierbij geeft u aan dat u geen reactie hebt ontvangen naar aanleiding van het verslag van het overleg ter plekke op 13 april jl. Ondergetekende is van mening dat de zaken die betrekking hebben op de brede school allemaal met u zijn besproken en op diverse punten teruggekoppeld zijn. Van een collega van de afdeling Civiele Techniek is aangegeven dat de ontwikkelingen rond het Skate Park ook met de bewoners is besproken. Mocht mijn beeld niet kloppen verzoek ik u vriendelijk die zaken kort in een mail aan mij kenbaar te maken.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Erich Mees